Docker: Khám phá lệnh “docker ps”


Docker, một nền tảng mã nguồn mở, giúp tự động hóa quá trình triển khai, mở rộng và quản lý ứng dụng thông qua containerization. Docker containers cho phép các nhà phát triển gói gọn ứng dụng cùng với các phụ thuộc của chúng vào một đơn vị thống nhất có thể chạy trên bất kỳ nền tảng nào được hỗ trợ bởi Docker. Khi làm việc với các container Docker, việc có thông tin về các container đang chạy và các cổng mà chúng sử dụng là rất quan trọng. Lệnh “docker ps” được sử dụng cho mục đích chính xác này. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về lệnh này và các chức năng của nó.

Cú pháp lệnh:

docker ps [TÙY CHỌN]

Tùy chọn:

 • -a, –all: Liệt kê tất cả các container, bao gồm cả những container đã dừng.
 • -f, –filter: Lọc kết quả bằng các điều kiện chỉ định.
 • -n, –last N: Chỉ hiển thị N container được tạo gần đây nhất.
 • -q, –quiet: Chỉ hiển thị IDs của các container.
 • -s, –size: Hiển thị kích thước của các container, bao gồm tất cả các thư mục được gắn kết.
 • –format: Định dạng đầu ra.
 • –no-trunc: Không cắt bớt đầu ra, hiển thị tất cả thông tin có sẵn.

Ví dụ về cách sử dụng:

 1. Hiển thị danh sách tất cả các container đang hoạt động:
docker ps
 1. Truy xuất danh sách chi tiết về tất cả các container, bao gồm cả các container đang chạy và các container đã dừng:
docker ps -a
 1. In ra chỉ ID của các container:
docker ps -q
 1. Xem thông tin chi tiết về 5 container được tạo gần đây nhất:
docker ps -n 5
 1. Hiển thị thông tin về các container với các bộ lọc cụ thể. Ví dụ, các container có tên “webapp”:
docker ps -f name=webapp
 1. Hiển thị kích thước của các container:
docker ps -s
 1. Xuất thông tin về container ra một định dạng cụ thể. Ví dụ, để chỉ hiển thị các ID và tên của container:
docker ps --format "{{.ID}} {{.Names}}"

Tóm lại, lệnh “docker ps” là một công cụ mạnh mẽ để hiển thị thông tin về các container Docker. Bằng cách tận dụng khả năng này, bạn có thể có cái nhìn tổng quan về trạng thái container hiện tại và dễ dàng sắp xếp đầu ra bằng các thông số khác nhau.