Hướng dẫn cài đặt MSSQL trên Ubuntu 22.04


Cài đặt Microsoft SQL Server (MSSQL) trên hệ điều hành Ubuntu là một quá trình tương đối phức tạp, nhưng nó có thể thực hiện được nếu bạn tuân theo các bước cài đặt dưới đây. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng bạn có quyền quản trị trên hệ thống Ubuntu của mình.

Bước 1: Cập nhật hệ thống Trước tiên, hãy cập nhật gói phần mềm trên hệ thống Ubuntu của bạn bằng cách mở terminal và chạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Bước 2: Cài đặt các gói cần thiết Chúng ta cần cài đặt một số gói phụ thuộc để có thể chạy MSSQL trên Ubuntu. Hãy chạy lệnh sau để cài đặt chúng:

sudo apt install -y curl software-properties-common apt-transport-https

Bước 3: Thêm kho lưu trữ của Microsoft vào hệ thống Thêm kho lưu trữ chứa các gói cài đặt MSSQL vào hệ thống bằng các lệnh sau:

curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - sudo add-apt-repository "$(curl https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/mssql-server-2019.list)"

Lưu ý rằng bạn có thể cần điều chỉnh phiên bản của Ubuntu trong URL trên nếu bạn đang sử dụng phiên bản Ubuntu khác.

Bước 4: Cài đặt MSSQL Server Sau khi đã thêm kho lưu trữ của Microsoft vào hệ thống, bạn có thể cài đặt MSSQL Server bằng lệnh sau:

sudo apt update sudo apt install -y mssql-server

Bước 5: Chạy trình cấu hình Chạy trình cấu hình để thiết lập mật khẩu cho tài khoản SA (System Administrator) của SQL Server:

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Sau khi chạy lệnh trên, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu cho tài khoản SA.

Bước 6: Khởi động dịch vụ MSSQL Server Khởi động dịch vụ MSSQL Server bằng lệnh sau:

sudo systemctl start mssql-server

Bước 7: Kiểm tra trạng thái dịch vụ Đảm bảo dịch vụ MSSQL Server đang hoạt động bằng lệnh sau:

sudo systemctl status mssql-server

Bước 8: Cài đặt SQL Server Command Line Tools (sqlcmd và bcp) (tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt SQL Server Command Line Tools, bạn có thể chạy các lệnh sau:

sudo apt install -y mssql-tools unixodbc-dev

Bước 9: Kích hoạt SQL Server để tự động khởi động cùng hệ thống Chạy lệnh sau để kích hoạt MSSQL Server tự động khởi động cùng hệ thống:

sudo systemctl enable mssql-server

Bây giờ, bạn đã cài đặt thành công Microsoft SQL Server trên Ubuntu. Bạn có thể sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc SQL Server Command Line Tools để quản lý cơ sở dữ liệu của mình trên hệ thống Ubuntu của bạn.

5/5 - (1 bình chọn)