Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ansible trên Debian


Ansible là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ được thiết kế để quản lý hiệu quả nhiều máy chủ, cấu hình phần mềm, triển khai ứng dụng và tự động hóa nhiều nhiệm vụ khác. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ hướng dẫn cách cài đặt Ansible trên hệ điều hành Debian và sử dụng nó cho tự động hóa. Ansible đặc biệt hữu ích khi bạn phải quản lý một số lượng lớn máy chủ, giúp tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách loại bỏ việc cấu hình từng máy chủ một.

Những gì Ansible có thể làm

 1. Cài đặt và cấu hình phần mềm trên nhiều máy chủ.
 2. Cấu hình thiết bị mạng.
 3. Triển khai máy ảo.
 4. Quản lý các container Docker.
 5. Giám sát và ghi nhật ký hệ thống.
 6. Và nhiều nhiệm vụ tự động hóa khác.

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn có:

 • Một máy chủ Debian với quyền sudo.
 • Hệ thống Debian đã được cập nhật. Cập nhật nó bằng cách chạy:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Quá trình cài đặt

Bước 1: Cài Đặt Các Gói Cần Thiết

Ansible cần một số gói phụ thuộc để hoạt động đúng cách. Cài đặt chúng bằng lệnh sau:

sudo apt-get install software-properties-common

Ansible cũng yêu cầu Python, nó sẽ tự động cài đặt Python và các gói liên quan trong quá trình cài đặt.

Bước 2: Cài Đặt Ansible

Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành cài đặt Ansible. Thực hiện lệnh sau:

sudo apt-get install ansible

Bước 3: Xác Nhận Việc Cài Đặt

Để đảm bảo Ansible đã được cài đặt thành công, kiểm tra phiên bản bằng lệnh sau:

ansible --version

Nếu Ansible đã được cài đặt thành công, bạn sẽ thấy thông tin về phiên bản đã cài.

Bước 4: Cấu Hình Host

Để sử dụng Ansible hiệu quả, bạn cần cấu hình các máy chủ mục tiêu mà nhiệm vụ tự động hóa sẽ chạy. Tạo một tệp chứa danh sách máy chủ, gọi là tệp định dạng, và liệt kê các máy chủ trong đó. Dưới đây là một ví dụ:

[web]
websrv1.localdomain
websrv2.localdomain

[database]
dbsrv1.localdomain
dbsrv2.localdomain

Trong ví dụ này, chúng ta có hai nhóm máy chủ, “web” và “database”. Bạn có thể tùy chỉnh tệp định dạng của mình để bao gồm tên host hoặc địa chỉ IP cụ thể.

Bước 5: Tạo Playbook Ansible

Một playbook Ansible là một tệp YAML chứa các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trên các máy chủ đã chỉ định. Tạo một playbook, ví dụ playbook.yml, và thêm các nhiệm vụ vào đó. Dưới đây là một ví dụ về playbook:

- hosts: web
 tasks:
  - name: Install lighttpd
   apt:
    name: lighttpd
    state: present

- hosts: database
 tasks:
  - name: Install MariaDB
   apt:
    name: mariadb-server
    state: present

Trong playbook này, chúng ta đã xác định hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên cài đặt máy chủ web “lighttpd” trên các máy chủ trong nhóm “web”, trong khi nhiệm vụ thứ hai cài đặt máy chủ cơ sở dữ liệu “MariaDB” trên các máy chủ trong nhóm “database”.

Bước 6: Chạy Playbook

Để thực hiện playbook và áp dụng các nhiệm vụ lên các máy chủ của bạn, chạy lệnh sau:

ansible-playbook -i inventory playbook.yml

Lệnh này sẽ thực hiện các nhiệm vụ được xác định trong playbook của bạn trên các máy chủ được chỉ định trong tệp định dạng.

Bước 7: Xác Nhận Nhiệm Vụ Ansible

Đăng nhập vào các máy chủ được liệt kê trong playbook của bạn qua SSH và kiểm tra xem phần mềm đã được cài đặt thành công theo như playbook đã xác định hay chưa.

Kết Luận

Ansible là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ, giúp bạn quản lý nhiều máy chủ một cách hiệu quả. Cài đặt Ansible trên Debian rất đơn giản và chỉ mất vài bước. Sau khi cài đặt, bạn cần cấu hình các máy chủ và tạo playbook để mô tả các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trên các máy chủ này. Ansible có thể được sử dụng để tự động hóa nhiều tác vụ khác nhau, giúp quản trị máy chủ trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian.