Hướng dẫn chi tiết cài đặt Microsoft SQL Server trên CentOS 7


Microsoft SQL Server (MSSQL) là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp các công cụ và dịch vụ để quản lý và lưu trữ dữ liệu trong các môi trường doanh nghiệp. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cài đặt MSSQL Server trên hệ điều hành CentOS 7. Đây là hướng dẫn chi tiết với các bước cụ thể để giúp bạn triển khai MSSQL Server thành công trên CentOS 7.

Bước 1: Cập Nhật Hệ Thống

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy đảm bảo rằng hệ thống CentOS 7 của bạn được cập nhật với các bản vá và gói phần mềm mới nhất. Mở terminal và sử dụng lệnh sau để cập nhật hệ thống:

sudo yum update

Quá trình này sẽ tải về và cài đặt các bản vá mới nhất cho hệ thống của bạn để đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

Bước 2: Cài Đặt Các Gói Phụ Thuộc

Để cài đặt MSSQL Server trên CentOS 7, bạn cần cài đặt một số gói phụ thuộc. Chúng đảm bảo rằng hệ thống có đủ các thư viện và gói cần thiết để chạy MSSQL Server. Sử dụng lệnh sau để cài đặt các gói này:

sudo yum install -y wget

Bước 3: Tải Gói Cài Đặt của MSSQL Server

Bây giờ, chúng ta cần tải gói cài đặt của MSSQL Server. Microsoft đã cung cấp một tệp .repo để hỗ trợ việc cài đặt này. Sử dụng lệnh sau để tải gói cài đặt của MSSQL Server và đặt nó trong thư mục /etc/yum.repos.d/:

sudo wget https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2019.repo -O /etc/yum.repos.d/mssql-server-2019.repo

Bước 4: Cài Đặt MSSQL Server

Sau khi đã thêm kho lưu trữ của Microsoft, bạn có thể cài đặt MSSQL Server bằng lệnh sau:

sudo yum install -y mssql-server

Lệnh này sẽ tải về và cài đặt gói MSSQL Server lên hệ thống của bạn. Khi quá trình cài đặt hoàn thành, bạn sẽ được thông báo.

Bước 5: Khởi Động Dịch Vụ MSSQL Server

Bây giờ, bạn đã cài đặt MSSQL Server trên CentOS 7. Hãy khởi động dịch vụ bằng lệnh sau:

sudo systemctl start mssql-server

Dịch vụ sẽ khởi động và bạn có thể kiểm tra trạng thái của nó bằng lệnh:

sudo systemctl status mssql-server

Nếu trạng thái hiển thị là “active (running)”, điều đó có nghĩa là MSSQL Server đã được khởi động thành công.

Bước 6: Cấu Hình MSSQL Server

Tiếp theo, bạn cần thiết lập mật khẩu cho tài khoản SA (System Administrator) của SQL Server. Sử dụng lệnh sau để thiết lập mật khẩu:

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

Bạn sẽ được hỏi nhập mật khẩu SA mới. Hãy lưu ý mật khẩu này, vì nó sẽ được sử dụng để truy cập SQL Server.

Bước 7: Kích Hoạt Tự Động Khởi Động Cùng Hệ Thống

Để đảm bảo rằng MSSQL Server sẽ được khởi động tự động mỗi khi hệ thống khởi động, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl enable mssql-server

Bước 8: Cài Đặt SQL Server Command Line Tools (Tùy Chọn)

Nếu bạn muốn cài đặt SQL Server Command Line Tools (bao gồm sqlcmd và bcp), bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo yum install -y mssql-tools unixODBC-devel

Bước 9: Khởi Động Lại Dịch Vụ MSSQL Server (Nếu Cần)

Nếu bạn gặp lỗi hoặc cần khởi động lại dịch vụ MSSQL Server, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

sudo systemctl restart mssql-server

Kết Luận

Bây giờ bạn đã cài đặt thành công Microsoft SQL Server trên CentOS 7. Bạn đã hoàn thành quy trình cài đặt, cấu hình và khởi động dịch vụ MSSQL Server. Bạn có thể sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) hoặc SQL Server Command Line Tools để quản lý và làm việc với cơ sở dữ liệu trên hệ thống CentOS 7 của bạn.

Hướng dẫn này đã giúp bạn cài đặt và sử dụng MSSQL Server trên CentOS 7 một cách dễ dàng và hiệu quả.

5/5 - (1 bình chọn)